RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe Mirra Sebastian Myszke, ul.Biznes Park 7, Linowiec, 83-200 Starogard Gdański
  • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres: biuro@mirrastal.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym i innych formach usług świadczonych drogą elektroniczną z P.H.Mirra do: a. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności do udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas pytania, marketingu własnych produktów b. jeżeli zajdzie potrzeba do celów niezbędnych do wykonania zlecenia lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym.
  • Dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz realizacji zlecenia lub umowy. W razie nie podania danych Przedsiębiorstwo Handlowe Mirra nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym oraz realizować zlecenia lub umowy.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  • Przedsiębiorstwo Handlowe Mirra zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez P.H.Mirra i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych).

Wyróżnienia

Wyroby hutnicze
to nasza specjalność Wyroby hutnicze